Terug naar school! Is uw kind goed verzekerd?

 

In de gymzaal, op de speelplaats, tijdens bosklassen, ... op school zijn er tal van situaties waarin kinderen gekwetst kunnen raken. Na de woning is het de plaats bij uitstek waar zich ongevallen kunnen voordoen. Volgens de statistieken is jaarlijks 1 kind op 12 betrokken bij een ongeval op school. Uw kind kan ook onopzettelijk schade toebrengen aan het materiaal van vriendjes: bril, gsm enz.

Wie vergoedt dat? Zijn uw kinderen goed verzekerd op school? En op weg naar en van school?

De school sluit 2 types verzekeringen af:

 • De BA-verzekering van de school is verplicht en dekt:
  • de leerkrachten,
  • de directie,
  • het administratieve personeel,
  • alle leerlingen voor schade in het kader van schoolactiviteiten.

  Ze komt tussen voor alle school- en naschoolse activiteiten die onder toezicht staan van de verzekerde instelling en zowel binnen als buiten de school worden georganiseerd, tijdens of na de lessen of op verlofdagen. Het gaat bijvoorbeeld om:
  • schooluitstappen,
  • bezoeken,
  • sneeuw- en bosklassen,
  • stages, deelname aan sociaal-culturele of sportactiviteiten.

  _
  De BA-verzekering van de school is echter niet van toepassing tijdens activiteiten die uitgaan van privé-initiatieven, en evenmin op weg naar en van school (behalve bij het verzamelen aan de school: rij georganiseerd door de school).
 • De ongevallenverzekering: ze dekt de lichamelijke schade opgelopen op school en tijdens verplaatsingen buiten de school (in het kader van schoolactiviteiten), ongeacht of er iemand voor aansprakelijk is.

Als ouders is het aangeraden om 3 types van verzekeringen af te sluiten:

 • Verzekering BA familiale: ze komt ook tussen op school en op weg naar en van school. Als uw kind een ongeval veroorzaakt, kan de onderwijsinstelling eisen dat uw verzekering de kosten dekt. Voorbeelden:
  • Uw kind duwt op de speelplaats een ander kind, dat daardoor valt en een tand breekt.
  • Een projector is ernstig beschadigd omdat uw kind hem op de grond heeft laten vallen.
  • Het laat een vriend op school struikelen, waardoor die zijn pols verstuikt.

  _
  Goed om te weten: de meeste verzekeringen BA familiale zijn gekoppeld aan een rechtsbijstandsverzekering.
 • Ongevallenverzekering: de verzekerde bedragen zijn hoog en de dekking voor het beoefenen van sport is ruim.
 • Hospitalisatie-/gezondheidszorgverzekering: deze komt tussen in de ziekenhuiskosten, bovenop de terugbetaling door het ziekenfonds.

Nuttige tips bij ongevallen op school:

 • Doe zo snel mogelijk aangifte van het schadegeval bij de school en bewaar een kopie van de aangifte.
 • Breng uw verzekeraar eveneens op de hoogte van het schadegeval en contacteer hem bij eventuele verwikkelingen.
 • Stel een dossier samen door zo veel mogelijk bewijzen en getuigenissen over het ongeval te verzamelen, en eventueel over de begane fout.
 • Vraag de behandelende geneesheer bij verwondingen om een attest van eerste medische vaststellingen en bezorg dat aan de verzekeraar.
 • Betaal de facturen en bezorg ze aan uw ziekenfonds dat gedeeltelijk tussenbeide zal komen.
 • Bezorg de bewijsstukken van de kosten en de kwitanties van het ziekenfonds aan de verzekeraar.

Veilig te voet of met de fiets naar school

Een eerste tip: haast en spoed zijn zelden goed, vertrek dus steeds op tijd! Een andere gulden regel: laat uw kind niet alleen naar school gaan als het jonger is dan 8 jaar.

Als uw kind met de fiets gaat:

 • Stippel een traject uit en onderzoek de eventuele gevaren: leer het om over te steken en op te passen voor auto's die uit een garage rijden.
 • Zorg dat het een helm draagt.
 • Zorg dat uw kind goed zichtbaar is: verlichting, fluohesje, reflecterende accessoires.
 • Leg uw kind uit dat het tijdens het fietsen niet naar muziek mag luisteren of telefoneren.
 • Maak zijn boekentas minder zwaar en maak ze vast op het bagagerekje.

Te voet:


Als er moet worden overgestoken, kies dan voor de veiligste plaatsen:

 • een oversteekplaats met een agent of een gemachtigd opzichter,
 • een plaats met verkeerslichten,
 • een zebrapad,
 • een plaats met een goede zichtbaarheid, zodat uw kind de auto’s goed ziet aankomen en ook zelf goed zichtbaar is voor de naderende bestuurders. 


_
Opmerking als u uw kind gaat afhalen: wacht het nooit op aan de overkant van de straat. Het risico bestaat immers dat het zonder kijken de straat oversteekt.

Is uw kind lid van een jeugdbeweging? Neemt het deel aan een kamp tijdens de vakantie? Wie komt tussenbeide bij een ongeval?

Jeugdbewegingen en andere verenigingen zijn verplicht om hun aansprakelijkheid te verzekeren, vooral als ze overheidssubsidies ontvangen. Ze worden echter alleen aansprakelijk gesteld als u kunt bewijzen dat:

 • er sprake is van schade;
 • een organisator aansprakelijk is;
 • en er een oorzakelijk verband bestaat tussen de twee.

Daartoe kunt u een beroep doen op de rechtsbijstand van uw verzekering BA familiale of op een apart afgesloten rechtsbijstandsverzekering.

Trekt uw studerend kind voor enkele maanden naar het buitenland?

Doorgaans wordt een studentenkot, zowel in België als in het buitenland, mee gedekt door de brandverzekering van de hoofdverblijfplaats van de ouders. Dit geldt ook voor de inboedel die tijdelijk mee verhuist. De brandverzekering dekt:

 • schade veroorzaakt door een gedekte gebeurtenis en waarvoor uw kind als huurder aansprakelijk is;
 • schade veroorzaakt door een gedekte gebeurtenis aan de inboedel van uw studerend kind;
 • in sommige gevallen, diefstal van deze inboedel. Lees de algemene voorwaarden van uw contract goed na.

Uw verzekering BA familiale dekt ook de aansprakelijkheid van uw kind als het in het buitenland studeert. Belangrijk is wel dat het nog steeds bij u gedomicilieerd is. Controleer best steeds uw contract: in sommige verzekeringen zijn beperkingen opgenomen rond de duur of de plaats van het verblijf in het buitenland.

Vraag op school na of ze een ongevallenverzekering heeft afgesloten. Als dat niet het geval is of als de verzekerde bedragen beperkt zijn, sluit u beter zelf een extra ongevallenverzekering af.

_
Tip: breng uw ziekenfonds steeds op de hoogte wanneer uw kind in het buitenland gaat studeren, zodat het u een Europese ziekteverzekeringskaart kan bezorgen. U ontvangt deze kaart gratis als u alle bijdragen heeft betaald in het kader van de verplichte ziekteverzekering. Ze garandeert de terugbetaling van medische kosten in de landen van de Europese Unie.

Er bestaat een specifieke polis voor jongeren

Een verzekeringsmaatschappij biedt eveneens een specifieke polis aan voor jongeren tot 25 jaar voor ongevallen tijdens hun activiteiten en voor bepaalde ernstige ziekten. Het gaat om de individuele verzekering Jongeren & Zware ziekten met een vergoeding voor de medische kosten en de blijvende invaliditeit, evenals de opsporings-, reddings- en repatriëringskosten.

_
Als u zich wilt indekken tegen de mogelijke hoge kosten van een ongeval of een ernstige ziekte, neem dan zeker contact met mij op.