fr | nl | en

Contacteer Ons

Agallis NV
Kantersteen 47 - 1000 Brussel

Stratenplan

Openingsuren

Altijd een medewerker tot uw dienst.
Alle werkdagen, van 8u30 tot 17u00

funalia

50 professionele

medewerkers tot uw dienst

Slimme combinaties van verzekeringsdiensten en producten tegen een scherpe
prijs voor bedrijven, zelfstandigen en particulieren

Belangenconflicten

BELANGENCONFLICTEN-BELEID VAN AGALLIS

 

 1. Wetgevend kader

De laatste jaren deed verschillende regelgeving met betrekking tot de bescherming van de consument en de distributie zijn intrede.
Overeenkomstig deze gedragsregels is ons kantoor gehouden om een schriftelijk beleid op te stellen voor het beheer van belangenconflicten bij het verlenen van diensten van verzekeringsbemiddeling.

2. Referentiekader

De regelgeving met betrekking tot belangenconflicten vullen de algemene bepalingen van de wetgeving aan. Deze algemene regelgeving wordt door ons kantoor geëerbiedigd door zich loyaal, billijk en professioneel in te zetten voor de belangen van de klant bij het verlenen van diensten van verzekeringsbemiddeling.

Inderdaad,
De ondernemingen moeten belangenconflicten identificeren en situaties omschrijven die een belangenconflict vormen of kunnen doen ontstaan dat een aanzienlijk risico inhoudt dat de belangen van één of meer cliënten worden geschaad. Maatregelen moeten worden genomen om deze risico's te beperken.

De ondernemingen moeten het risico inschatten op conflicten tussen de belangen van de cliënt, hun eigen belangen en de belangen van hun medewerkers. In een eerste fase kan bij die beoordeling worden uitgegaan van de algemene situaties die in de toepasselijke reglementering worden opgesomd. Daarna dient die beoordeling te worden uitgebreid in het licht van de specifieke situaties van de betrokken departementen en van de activiteiten van de onderneming.

De lijst van de potentiële belangenconflicten moet dan ook worden ingepast in een bredere aanpak van het beheer van belangenconflicten.


3.Welke belangenconflicten?

Met het oog op ons belangenconflictenbeleid heeft ons kantoor in een eerste stap de mogelijke potentiële belangenconflicten in ons kantoor geïdentificeerd.

Belangenconflicten kunnen zich voordoen tussen ons kantoor en met haar verbonden personen en een klant of tussen meerdere klanten onderling. Het beleid over belangenconflicten houdt rekening met de eigen kenmerken van ons kantoor en haar eventuele groepsstructuur.

 

 1. Welke maatregelen neemt ons kantoor

Ons kantoor neemt heel wat maatregelen om ervoor te zorgen dat het belang van de klant primeert.

Het gaat onder meer om:

 • Een interne instructienota;
 • Een aangepast verloningsbeleid;
 • Een beleid dat erop toeziet dat de verbonden personen enkel bemiddelen m.b.t. verzekeringsovereenkomsten waarvan zij de essentiële kenmerken kennen en in staat zijn om aan de cliënten toe te lichten;
 • Een beleid dat het recht voorbehoudt van ons kantoor om bij ontstentenis van een concrete oplossing voor een specifiek belangenconflict de gevraagde dienstverlening te weigeren met het uitsluitende doel de bescherming van de belangen van de klant;
 • Een regeling inzake het ontvangen van voordelen;
 • Een beleid dat erop toeziet dat alle informatie die onze verbonden personen verstrekken correct, duidelijk en niet misleidend is.

Indien noodzakelijk zal het beleid inzake belangenconflicten van ons kantoor aangepast en/of geactualiseerd worden.

 

 1. Ons beleid

 

Agallis, algemeen en in relatie tot haar aandeelhouder AG Insurance

 

Agallis is een 100 % dochteronderneming van de verzekeraar AG Insurance. Agallis communiceert deze realiteit in alle transparantie in alle briefwisseling en dit heeft geen invloed op haar taak als verkeringsmakelaar. Agallis en haar medewerkers worden op geen enkele specifieke wijze beïnvloed in hun keuze via welke maatschappijen wij onze klanten verzekeringsproducten aanbieden.

 

Agallis werkt samen met een zeer groot aantal verzekeringsmaatschappijen maar heeft bewust de keuze gemaakt om met een aantal preferente partners actiever samen te werken. De bedoeling hiervan is vooral de optimalisatie van het beheer in het algemeen en meer specifiek een verbreding van de mogelijkheid om de belangen en behoeften van de klanten te dienen via sterke partnerships:

 • Voor schadeverzekeringen: AG Insurance, AXA, Amlin, Allianz ,Ethias en Hiscox.
 • Voor levensverzekeringen: AG Insurance, ZA, AXA, Cardif, Allianz en Delta Lloyd.

Voor de Particuliere markt en voor de kleine en middelgrote ondernemingen is AG Insurance onze voornaamste partner. Deze keuze wordt bepaald door de kwaliteit van de producten enerzijds en anderzijds de efficiënte processen en instrumenten die deze verzekeraar ons en onze klanten ter beschikking stelt.   

 

Onze adviesverlening

 

Om welbepaalde verzekeringsproducten te adviseren en aan te bieden aan haar cliënteel zijn volgende criteria al dan niet in combinatie met mekaar naargelang het gewicht dat er concreet aan gegeven wordt in elke specifieke vraag, determinerend voor de keuze van Agallis

 

 • De werkelijke behoeften en wensen van de klanten: afhankelijk hiervan zijn bepaalde maatschappijen meer of minder gespecialiseerd in bepaalde verzekeringsoplossingen. (Behoefteanalyse!)
 • Agallis zal vooraf een risicoanalysemaken voor de klant op basis van de beschrijving van de activiteiten en dit om aan te kunnen geven welke de belangrijkste risico’s zijn die absoluut moeten ingedekt worden en welke risico’s minder zwaar doorwegen.
 • De kwaliteit van de dienstverleningvan de verzekeraars op diverse vlakken maar hoofdzakelijk in het kader van het schadebeheer bepalen mede de mate waarin wij de producten van verzekeraars zullen aanbevelen. Het zich voordoen van een schade en de wijze van behandeling door de maatschappij is voor Agallis het moment van de waarheid om al dan niet deze maatschappij als kwalitatief te adviseren.
 • De kwaliteit van de aangeboden productenen meer bepaald de waaier van waarborgen die de contracten al dan niet bieden in het kader van een eventuele schade. Deze kwaliteit komt goed tot uiting bij de analyse van de algemene en bijzondere voorwaarden van de polissen.
 • De prijszettingdoor de verzekeringsmaatschappijen zonder evenwel de kwaliteit van de waarborgen uit het oog te verliezen. In die zin is de “marktrondvraag” een dagelijks werkmiddel voor Agallis. Van belang hierbij zijn de concrete vergelijkingen voor gelijke aanbiedingen. In ieder geval is de prijs niet het enige criterium dat Agallis beïnvloedt bij haar adviezen. 

 

De verloning

 

Bij de bepaling van de vergoeding van haar medewerkers houdt Agallis op geen enkele wijze rekening met de mate waarin medewerkers bepaalde producten van maatschappijen aanbevelen of met de vergoeding die aan de producten zou verbonden zijn voor Agallis.

 

Een beperkt aantal medewerkers bij Agallis heeft commerciële doelstellingen, die in geen geval worden bepaald door de vergoedingen van de verzekeringsmaatschappijen en het gedeelte verloning dat verbonden is aan het realiseren van deze doelstellingen is relatief beperkt. De doelstellingen zijn in algemene termen uitgewerkt met als doel een zekere groei en rentabiliteit na te streven voor de onderneming maar zijn slechts een relatief beperkt onderdeel van de evaluatiecriteria van de commerciële medewerkers. 

 

In het algemeen zijn de medewerkers, die in contact zijn met het cliënteel, en zelfs de commerciële medewerkers van Agallis niet op de hoogte van de effectieve vergoedingen die Agallis ontvangt voor haar bemiddeling.   Medewerkers kunnen hierdoor dus ook op geen enkele wijze worden beïnvloed bij het adviseren van klanten.

De gebruikelijke vergoedingen voor makelaars bij de verkoop van verzekeringsproducten zijn verder zo gestandaardiseerd en vergelijkbaar tussen maatschappijen dat deze ook geen rol spelen bij de keuze van het product of de verzekeraar.

 

Agallis neemt bewust sinds jaren geen deel aan incentive-programma’s die eventueel worden georganiseerd door verzekeraars gericht op welbepaalde productie. Op geen enkele wijze kunnen onze adviezen hierdoor dus worden beïnvloed.

 

Seminaries en opleidingssessies georganiseerd door maatschappijen worden gevolgd in het kader van de verplichte permanente vorming of eventueel bij lancering van nieuwe producten om de nodige kennis hiervan op te doen. 

 

Het schadebeheer

 

Agallis organiseert het beheer van de schades in een afzonderlijke entiteit, los van de commerciële entiteiten zodat er een duidelijke scheiding bestaat tussen de commerciële belangen   en het behartigen van de belangen van de klant bij het zich voordoen van schade.

De entiteiten die in contact staan met de klanten zullen evenwel tussenkomen voor het opstarten of openen van de schadedossiers en het voeren van de eerste briefwisseling met de klanten zodat zij hiervan goed op de hoogte blijven en er steeds kan teruggekoppeld worden naar eventueel afwezige waarborgen voor de toekomst.

 

Agallis streeft beheer na waarbij het belang van de klant in het kader van de schadeloosstelling centraal staat en waarbij niet, zonder meer, de beslissing of het voorstel van de verzekeraar wordt aanvaard. Desgevallend zal Agallis de beslissing van een maatschappij om niet tussen te komen in een schade evalueren met inbegrip van alle juridische elementen en zo nodig ook de beslissing aanvechten door andere interpretatie of argumentatie, ongeacht de commerciële relatie met die verzekeraar. 

 

Sommige verzekeraars zullen bij hun vergoedingen voor makelaars rekening houden met de verhouding tussen de premievolumes en de schade op de globale portefeuille van de makelaar bij die maatschappij. De medewerkers van Agallis zijn hierover niet geïnformeerd en kunnen hierdoor dus onmogelijk beïnvloed worden in hun beheer.

 

Indien zich een schade zou voordoen bij twee klanten van Agallis engageert Agallis dit eventueel belangenconflict aan de klanten mede te delen. Beide klanten zullen door een verschillende medewerker van Agallis worden beheerd. Zo nodig zal een onpartijdig extern expert worden aangesteld door Agallis.

Agallis ontvangt geen vergoeding van experten of privé-experten voor hun aanduiding.

Wat de uitbetaling van schadevergoedingen betreft, laat Agallis de verzekeraar steeds rechtstreeks aan de klant uitbetalen zodat er geen verschillen kunnen optreden tussen betalingen aan de klant en recuperatie van de verzekeraar.

 

Beste gebruikers, deze site bewaart cookies op uw computer. Het doel is om uw ervaring op onze website te verbeteren en u tegelijkertijd meer gepersonaliseerde diensten aan te bieden. Cookies worden ook gebruikt voor het personaliseren van advertenties.

Als u meer informatie wilt over de cookies die wij gebruiken, raadpleeg dan ons Privacybeleid. Door cookies te accepteren, stemt u in met het gebruik ervan. U kunt de instellingen van de cookies ook aanpassen. Als u weigert, worden uw gegevens niet bijgehouden wanneer u deze site bezoekt. Er wordt slechts één cookie gebruikt in uw browser om uw voorkeur dat u niet gevolgd wilt worden te onthouden.
Alles weigeren
Instellingen aanpassen
Sta alles toe
Cookie-instelling bewerken